Centrum Ubezpieczeń MULTICA
Budowlana 35 | 78-100 Kołobrzeg

Tel/fax 94 354 50 50
Kom. 881 308 519

Poniedziałek – Piątek 8:30 – 17:00
Sobota – dyżur telefoniczny

Jeśli szukają Państwo informacji związanych z tematyką ubezpieczeń, pomocne mogą okazać się poniższe linki:

Rzecznik Finansowy –  dba o Państwa prawa i reprezentuje Państwa interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych.

Polska Izba Ubezpieczeń – znaleźć tutaj można wszelkie informacje dotyczące samej istoty ubezpieczeń, aktualności ze świata ubezpieczeń.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jest organizacją zakładów ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – Portal Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komisja Nadzoru Finansowego – portal instytucji nadzorującej rynek finansowy w Polsce..

 

Samochód

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzial-   ności Cywilnej, chroni osoby trzecie i ich mienie przed szkodami spowodowanymi przez Twój pojazd.

Więcej…

 

Dom/Mieszkanie

Oferujemy pełny zakres ubezpie- czenia domów i mieszkań oraz domów w budowie, a także odpowie- dzialność cywilną w życiu prywatnym.

Więcej..

 

Na życie

Polisa zapewnia poczucie bezpie- czeństwa ubez- pieczonemu i jego bliskim,
poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewi- dzianych zdarzeń
losowych.

Więcej…

 

Podróż

Ubezpieczenie daje osobom po- dróżującym pełną ochronę i wsparcie w
nieprze- widzianych sytuacjach, oferu- jąc zwrot kosztów leczenia oraz
usługi assistance.

Więcej…