Ubezpieczenia komunikacyjne

OC pojazdu 

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, chroni osoby trzecie i ich mienie przed szkodami spowodowanymi przez Twój pojazd.

Ubezpieczenie zawierane jest na okres roczny z możliwością rozłożenia na raty.

Ważne! Zmienić ubezpieczyciela można wypowiadając umowę najpóźniej dzień przed końcem umowy – wyjątek polisa automatycznie wznowiona przez Ubezpieczyciela, którą można wypowiedzieć jeśli pojazd został ubezpieczony w innej firmie.

 

Ubezpieczenie Autocasco / Smart Casco

Z tego ubezpieczenia można skorzystać gdy wypadek spowodowany był z Twojej winy, lub sprawca był nieznany. Wtedy naprawiamy swoje auto z AC. Należy pamiętać aby dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, ponieważ ubezpieczyciele znacznie różnią się zakresem odpowiedzialności.

Ważne! Zawsze przed wykupieniem dobrowolnego ubezpieczenia AutoCasco sprawdź warunki i ofertę ochrony – nie kieruj się ceną, im ona niższa tym mniejszy zakres

NNW (Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej.

Jest to ubezpieczenie dobrowolne obejmujące kierowcę i pasażerów pojazdu. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów obejmuje trwałe następstwa wypadków, które przede wszystkim wydarzyły się podczas ruchu pojazdu.

Ważne! Towarzystwo wypłaci odszkodowanie także gdy wypadek miał miejsce:

podczas wsiadania do i wysiadania z pojazdu;
podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie
podczas naprawy pojazdu na trasie
bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu

Samochód

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzial-   ności Cywilnej, chroni osoby trzecie i ich mienie przed szkodami spowodowanymi przez Twój pojazd.

Więcej…

Dom/Mieszkanie

Oferujemy pełny zakres ubezpie- czenia domów i mieszkań oraz domów w budowie, a także odpowie- dzialność cywilną w życiu prywatnym.

Więcej..

Na życie

Polisa zapewnia poczucie bezpie- czeństwa ubez- pieczonemu i jego bliskim,
poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewi- dzianych zdarzeń
losowych.

Więcej…

Podróż

Ubezpieczenie daje osobom po- dróżującym pełną ochronę i wsparcie w
nieprze- widzianych sytuacjach, oferu- jąc zwrot kosztów leczenia oraz
usługi assistance.

Więcej…